Organizing Committee
 

Honorary Chair

BodoUrban

FhG- IGD, Germany

General Chair

Ming Huang

Dalian Jiaotong University, China

General Co-Chair

Koezuka Hiroshi

Ritsummeikan University, Japan

Organizing Chair

Tao Ning

Dalian Jiaotong University, China

Organizing Co-Chairs

Mingfeng Wu

University of Texas Austin, USA

Xiaolin Gu

Dalian Jiaotong University, China

Technical Program Committee Chair

Xu Liang

Dalian Jiaotong University, China

Technical Program Committee Co-Chair

Ruilin Cao

Ritsummeikan University, Japan

Members of Technical Program Committees

Okumura Yoichi

Ritsummeikan University, Japan

Kobayashi Mizuki

Ritsummeikan University, Japan

Steven Li

Western New England University, USA

Ruolin Zhou

Western New England University, USA

Shaochun Zhong

Northeast Normal University, China

Xiangyang Wang

Liaoning Normal University, China

Rei Li

Dalian Jiaotong University, China

Jian PENG

Dalian Jiaotong University, China

Bo LI

Dalian Jiaotong University, China

Zhenlin Zhang

Dalian Jiaotong University, China

Guanghai Zheng

Dalian Jiaotong University, China

Yun Lin

Harbin Engineering University, China

Publication Chair

Jialong WU

Harbin University of Science and Technology, China